२९ कोटी फळपीक विमा योजना मृग बहार सन २०२० साठी निधी वितरित शासन मान्यता

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो , आज आपण पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन २०२०-२१ साठी मृगबहारकरिता दिनांक २२ मार्च २०२१ रोजीचा राज्य शासन निर्णयाची माहिती पाहणार आहोत. चला तर मग मित्रांनो, पाहुयात काय आहे हा निर्णय आणि किती मंजूर झाला आहे निधी या शासन निर्णयात. जर तुम्हीही फळबाग लावलेली असेल आणि बदलत्या हवामनामुळे तुमच्याही फळपिकांचे नुकसान झाले असेल, तर हा शासन निर्णय तुमच्यासाठीच आहे. त्यासाठी संपूर्ण लेख नक्की वाचा. 

 शेतकऱ्यांच्या फळपिकांना हवामान धोक्यापासून विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने मदत होण्यासाठी राज्य सरकारने फळ हवामान आधारित फळपीक विमा योजना २०१८ मध्ये राबविण्यात आले होते. त्यापासून फळपिकांचे उत्पादन आणि उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते पर्यायाने शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागते. या गोष्टींचा विचार करून शेतकऱ्यांना फळबाग पीक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणून फळपीक विमा योजना मध्ये डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, चिकू, पेरू मृग बहार के या पाच पिकांसाठी राबविण्यात आली आहे.

                       फळपीक विमा योजना माहिती २०२०-२१ पासून पुढील ३ वर्ष्यासाठी

santra image, संत्रा image

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन २०२० मध्ये मृगबहार करिता विमा कंपनीस उपलब्ध करून देण्याबाबतचा शासन निर्णय –

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृगबहार सन २०२० मध्ये राबवण्यासाठी शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. योजनेत सहभागी कंपन्यांना आयुक्तालयाने सादर केल्यानुसार रक्कम वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने खालील शासन निर्णय निर्गमित करण्यातआला आहे.

शासन निर्णय

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृगबहार सन २०२० साठी आयुक्तालयाने सादर केलेल्या मागणीचा विचार करता, भारतीय कृषी विमा कंपनीस रक्कम २९ कोटी ४६ लाख ८९ हजार ८३९ एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी वितरित करण्याची शासनाने दिनांक २२ मार्च २०२१ रोजी मान्यता दिली.

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन २०१९ मध्ये मृगबहार याकरिता विमा कंपनीस उपलब्ध करून देण्याबाबतचा शासन निर्णय –

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन २०१९-२० मध्ये राबवण्यासाठी शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. योजनेत सहभागी कंपन्यांना आयुक्तालयाने सादर केल्यानुसार राज्य हिश्श्याच्या रक्कम एस वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्यामुळे संघाने खालील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे

शासन निर्णय –

फळपीक विमा योजना मृगबहार सन २०१९ साठी भारतीय कृषी विमा कंपनीस रक्कम रु. ४,३३,७४४/- इतका निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी वितरित करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. 

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना २०१८ मध्ये मृगबहारकरिता विमा कंपनीस उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन निर्णय 

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत फळपीक विमा योजना राबवण्यासाठी शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेत सहभागी कंपन्यांनी मागणी केल्यानुसार राज्य हिस्सा अनुदानाची मागणी आयुक्तालयाने सादर केली आहे. त्या अनुषंगाने खालील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

शासन निर्णय –

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृगबहार सन २०१८ साठी कृषी आयुक्तालयाने सादर केलेल्या मागणीचा विचार करता भारतीय कृषी विमा कंपनीस रक्कम २ लाख २५ हजार ५४९ इतका निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी वितरित करण्याची शासनाकडून दिनांक २२ मार्च, २०२१ रोजी मान्यता देण्यात आली आहे.

Leave a Comment

Translate »