१० कोटी इ-गव्हर्नन्स कार्यक्रम योजना प्रशासकीय मान्यता सन २०२१-२२ महाराष्ट्र

आर्थिक वर्ष २०२१-२२ राज्यामध्ये ई-गव्हर्नंस कार्यक्रम राबवण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबतचा मंत्रिमंडळ बैठकीतील ८ जुलै २०२१ ची माहिती

Translate »