राष्ट्रीय कृषी विकास योजना महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक १८ जुन २०२१

कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान २०२१ चा दिनांक १८ जुन २०२१ चा शासन निर्णय माहिती या लेखात सविस्तरपणे पाहणार आहोत. सन २०२१-२२ मध्ये कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान अंतर्गत गळित धान्य अभियानाच्या वार्षिक कृती आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णय दिनांक १८ जुन २०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

६६ कोटी ४१ लाख राष्ट्रीय कृषी विकास योजना सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी निधी वितरीत

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना रफ्तार योजनेअंतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सन २००२-२१ मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्ग करिता प्राप्त केंद्र हिश्श्याच्या समरूप राज्य हिश्श्याच्या रुपये ६६ कोटी ४१ लाख फक्त निधीचे वितरण बाकी होते. या शासन निर्णयान्वये सदर रुपये ६६ कोटी ४१ लाख निधी हा कृषी आयुक्तालय यांना अर्थसंकल्पीय प्रणालीद्वारे या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध देण्यात आला आहे.

Translate »