खरीप व रब्बी हंगाम युरिया खताचा साठा करण्यासाठी निधी वितरणास शासन मान्यता

रुपये ५५ लाख १८ हजार इतका जिल्हा निहाय खर्च आला असल्याचे कृषी आयुक्तालयाने कळविले आहे. त्यानुसार खर्चाची परिपूर्ती करण्याकरिता महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळास खर्च अदा करण्याकरिता कृषी

Translate »