दोन कोटी ग्राम बीजोत्पादन कार्यक्रम राबविण्याकरिता निधी वितरित शासन निर्णय

आपण बियाणे व लागवड साहित्य व उप अभियान हा केंद्रशासनाचा दिनांक २२ मार्च २०२१ चा शासन निर्णय काय आहे याची माहिती पाहणार आहोत. सदर योजना राबविण्यासाठी राज्य अंतर्गत रुपये २ कोटी निधी मधून सन २०१९-२० मधील अखर्चित निधी खर्च करण्यास व उर्वरित निधी सन २०२०-२१ मधील कार्यक्रमाकरिता खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

Translate »