२२९.५३४ लाख प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना वितरीत ११ ऑगस्ट २०२१

अनुसूचित जमातीचा वितरित केलेला रुपये २२९.५३४ लाख एवढा निधी कृषी आयुक्तालयाला वितरीत करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१ ची माहिती

Translate »