प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना GR

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो ,आज आपण दिनांक २२ मार्च २०२१ प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक घटकाची सन २०२०-२१ शासन निर्णय पाहणार आहोत. सन २०१५-१६ पासून, केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत – प्रति थेंब अधिक पीक घटकाची अमंलबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे . यामध्ये केंद्र राज्य हिश्याच्या निधीचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. प्रधानमंत्री …

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना GR Read More »