२२९.५३४ लाख प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना वितरीत ११ ऑगस्ट २०२१

नमस्कार मित्रांनो, आज आपण प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना अंमलबजावणीसाठी सन २०२०-२१ मध्ये अनुसूचित जमातीचा वितरित केलेला रुपये २२९.५३४ लाख एवढा निधी कृषी आयुक्तालयाला वितरीत करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक…

Continue Reading२२९.५३४ लाख प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना वितरीत ११ ऑगस्ट २०२१