६२.५० कोटी कांदाचाळ उभारणी प्रकल्प निधी मंजूर दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ जीआर

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या कांदाचाळ उभारणी प्रकल्प सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता झालेल्या राज्य शासन निर्णय दिनांक ८ सप्टेंबर २०२१ ची माहिती

Translate »