राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान -कोरडवाहू क्षेत्र विकास

shelipalan yoajana

फलोत्पादन शेती, हरीत गृह, शेळी मेंढी खरेदी/कुकुट पालन, मुरघास यूनिट,गायी/म्हशी खरेदीसाठी, मधुमक्षिका संच, शेडनेट हाऊस,अनुदान.

Translate »