online 2022 अर्ज एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान – महाडीबीटी शेतकरी योजना

green house image

online application 2022 शेड्नेटहाऊस,पॅक हाऊस, शितखोली, कांदाचाळ, फळबागांची लागवड,जुन्या फळबागांचे पुनरूजीवन,,सामूहिक शेततळे योजना kendra sarkarchi shetkarynsathichi yojana

२९ कोटी फळपीक विमा योजना मृग बहार सन २०२० साठी निधी वितरित शासन मान्यता

भारतीय कृषी विमा कंपनीस रक्कम २९ कोटी ४६ लाख ८९ हजार ८३९ एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी वितरित करण्याची शासनाने दिनांक २२ मार्च २०२१ रोजी मान्यता दिली.

Translate »