latest gr २८ जानेवारी २०२१ – कृषी उन्नत्ती योजना

२०२०-२१ करीत नऊ कोटी तीस लाख बावीस हजार शंभर एवढा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यास संमती.कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान २०२०-२१ अंतर्गत भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्य उत्पादन वाढवण्यासाठी त्राऐशी लाख एक्याएांशी हजार सहाशे साठ निधी मंजुरीस संमती

२१ कोटी कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा सन २०२०-२१ निधी वितरित शासन निर्णय

कृषी उन्नत्ती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान एकूण रुपये चोवीस कोटी चाळीस लक्ष निधी कृषि आयुक्त यांना बीडीएस प्रणालीवर वितरित करण्यास २२ मार्च २०२१ रोजी शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

Translate »