कृषी उन्नत्ती योजना GR

२०२०-२१ करीत नऊ कोटी तीस लाख बावीस हजार शंभर एवढा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यास संमती.कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान २०२०-२१ अंतर्गत भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्य उत्पादन वाढवण्यासाठी त्राऐशी लाख एक्याएांशी हजार सहाशे साठ निधी मंजुरीस संमती

Continue Readingकृषी उन्नत्ती योजना GR