pm fme scheme upsc

१३ कोटी ७३ लाख प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना शासन निर्णय

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना या योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता सन २०२०-२१ मध्ये केंद्र शासनाने वितरीत केलेल्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गाचा रुपये १३ कोटी ७३ लाख ४८ हजार ३७४ एवढा निधी वितरीत करण्याबाबत शासन निर्णय दिनांक १५ जून २०२१ मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजना(pm fme scheme)2021-2025

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजना २०२१ या योजनेची सविस्तरपणे माहिती पाहणार आहोत. त्यामध्ये काय आहे ही योजना, या योजनेचे स्वरूप कसे असणार आहे, यामध्ये प्रक्रियेसाठी कोणते उत्पादन घेऊ शकतो, अनुदान किती मिळणार, अनुदान कोणाला मिळणार या सर्व गोष्टींची माहिती आपण आज या लेखात पहाणार आहोत. सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना ही सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ पर्यंत या योजनेचा कालावधी असणार आहे. तरी इच्छुक आणि पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. या योजनेसाठी पाच वर्षात १० हजार कोटींची तरतूद आहे.